Úplné znenie pravidiel vernostnej akcie "Galaxy"

Všeobecné ustanovenia

 1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35790164 (ďalej len "usporiadateľ" alebo "Kaufland"), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 489/B organizuje v období od 16. 9. 2021 do 17. 11. 2021 vernostnú akciu "Galaxy" (ďalej len "akcia").
 2. Akcia prebieha vo všetkých obchodných domoch Kaufland na území Slovenskej republiky.
 3. V reklamných novinách Kaufland, v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní, alebo prevádzkuje usporiadateľ, na webovej stránke Kaufland, na sociálnej sieti Facebook je propagovaná hore uvedená akcia.
 4. Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky zapojenia sa do akcie a súhlasí s pravidlami akcie. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

Priebeh vernostnej akcie

 1. V rámci vernostnej akcie získa spotrebiteľ za každý nákup v min. hodnote dvadsať (20) EUR v obchodných domoch Kaufland na Slovensku jeden (1) balíček obsahujúci päť (5) nálepiek a jednu (1) kartu s QR kódom (ďalej len "balíček"), zabalené v nepriehľadnom obale. Pred porušením obalu (napr. jeho otvorením/roztrhnutím) nie je možné určiť, aké nálepky a QR kód sa v obale nachádzajú. Do hodnoty nákupu sa nezapočítava hodnota zakúpených tabakových výrobkov, počiatočnej mliečnej výživy, vratných obalov a produktov mimoriadne zlacnených, ktoré sú osobitnou zľavou označené v predajni (napr. produkty s končiacim sa dátumom minimálnej trvanlivosti).
 2. Spotrebiteľ si môže mimo vernostnej akcie zakúpiť balíček obsahujúci päť (5) nálepiek a jednu (1) kartu s QR kódom a to za cenu 0,50 EUR za 1 kus (balíček), avšak len počas trvania vernostnej akcie.
 3. Vernostná akcia trvá od 16. 9. 2021 do 17. 11. 2021 alebo do vyčerpania zásob.
 4. Nálepiek je celkovo 100 druhov (t. j. 100 rôznych typov nálepiek), ktoré sú určené pre nálepkovú knižku. QR kódov je celkovo 5 miliónov (t.j. 5 miliónov jedinečných QR kódov), ktoré sú určené na získanie digitálnych hrdinov. Digitálni hrdinovia sa zbierajú do digitálneho albumu. Celkovo je 80 hrdinov – 70 klasických digitálnych hrdinov + 10 Legendary hrdinov.

Online hra na webstránke galaxycodr.com

 1. Internetovú stránku galaxycodr.com (ďalej len "webstránka") resp. aplikáciu v Google Play (Android) a App Store slúžiacu pre interaktívnu vzdelávaciu hru GalaxyCodr, prevádzkuje spoločnosť Learn2Code o.z., Kultúrna 278/17, 01003 Žilina (ďalej len „Learn2Code“). Webstránka galaxycodr.com bude dostupná počas trvania vernostnej akcie.
 2. Na webstránke galaxycodr.com resp. cez aplikáciu v Google Play (Android) a App Store sa spotrebitelia môžu zapojiť do online hry a po splnení podmienok aj do súťaže o vecné ceny. Princíp fungovania a pravidlá online hry a podmienky súťaže sú uvedené na webstránke galaxycodr.com. Online hru je možné hrať opakovane bez obmedzenia.

Záverenčné ustanovenia

 1. Pravidlá tejto vernostnej akcie sú k dispozícii na internetovej adrese www.kaufland.sk/vernostnaakcia na webstránke galaxycodr.com alebo v sídle usporiadateľa vernostnej akcie.
 2. Zapojením sa do vernostnej akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s týmito pravidlami.
 3. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa vernostnej akcie môžu účastníci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800 152 835 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.
 4. Usporiadateľ vernostnej akcie si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek akciu bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo tieto pravidlá akcie kedykoľvek zmeniť. Zmeny pravidiel, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel vernostnej akcie (pravidlá so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné pravidlá.
 5. Kaufland si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť či ukončiť túto vernostnú akciu, a to kedykoľvek v priebehu trvania vernostnej akcie.

Kontakty

48° 10' 4.3896'' N, 17° 8' 20.6268'' E on Earth

info@galaxycodr.com