Podmienky používania

Článok I: Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto podmienky používania upravujú pravidlá pre používanie web stránky www.galaxycodr.com a hry GalaxyCodr a práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z licenčnej zmluvy.
 2. Tieto podmienky používania sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto podmienok používania.
 3. Predmetom týchto podmienok používania je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z licenčnej zmluvy aposkytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. oochrane spotrebiteľa pripredaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej nadiaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzneníneskorších predpisov ainých relevantných právnych predpisov.
 4. Registráciou na stránke www.galaxycodr.com prejavujete súhlas s týmito podmienkami používania.

Článok II: Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom web stránky a hry GaladyCodr je občianske združenie.
  Úradný názov: Learn2Code
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Kultúrna 278/17, 010 03 Žilina
  IČO: 42346703
  Zast.: Radovan Debnár, predseda
  Email: info@galaxycodr.com
 2. Stránkou je internetová stránka www.galaxycodr.com so všetkými podstránkami a funkciami.
 3. Mobilnou aplikáciou je mobilná aplikácia GalaxyCodr, ktorú si môže užívateľ stiahnuť prostredníctvom Google Play alebo App Store.
 4. Hrou je online hra GalaxyCodr, ku ktorej má prístup každý registrovaný užívateľ prostredníctvom stránky www.galaxycodr.com alebo mobilnej aplikácie.
 5. GalaxyCodr predstavuje internetovú stránku www.galaxycodr.com, hru umiestnenú na tejto stránke a mobilnú aplikáciu.
 6. Užívateľom je fyzická osoba, ktorá sa registrovala na stránke a uzatvorila tak zmluvu s prevádzkovateľom.
 7. Učiteľom je fyzická osoba, ktorá sa na stránke registrovala ako učiteľ v škole.
 8. Zmluvou je licenčná zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a užívateľom, predmetom ktorej je poskytnutie nevýhradnej licencie na používanie hry GalaxyCodr výhradne na osobné účely.
 9. Súťažou je súťaž organizovaná prevádzkovateľom podľa pravidiel uvedených na tejto stránke v sekcii "Pravidlá súťaže".
 10. Užívateľským účtom je účet užívateľa obsahujúci jeho osobné údaje a všetky dáta získané v súvislosti s jeho činnosťou.
 11. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré užívateľ musí zadať pri vstupe do svojho užívateľského účtu (užívateľské meno, heslo).
 12. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, texty, grafy, programy, dokumenty v listinnej aj elektronickej forme a iné dáta zverejnené v GalaxyCodr a/alebo získané v súvislosti s ním.
 13. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, odbor výkonu dozoru, so sídlom Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, email: za@soi.sk, web: www.soi.sk.

Článok III: Charakteristika hry

 1. Prostredníctvom tejto stránky a mobilnej aplikácii prevádzkovateľ poskytuje registrovaným užívateľom hru GalaxyCodr. GalaxyCodr je interaktívna vzdelávacia hra, vďaka ktorej sa užívateľ môže naučiť základy programovania. Každý užívateľ je po splnení podmienok kvalifikácie, automaticky zapojený do súťaže.

Článok IV: Užívateľský účet

 1. Užívateľ môže hrať hru a zapojiť sa do súťaže prostredníctvom svojho užívateľského účtu. Užívateľ si vytvorí užívateľský účet vyplnením a odoslaním formuláru zverejneného na stránke alebo na mobilnej aplikácii. V registračnom formulári uvedie všetky povinné údaje a prezývku. Užívateľ je povinný uviesť pri registrácii pravdivé a úplné údaje. Užívateľ nemá nárok na priradenie určitej prezývky. Je povinný zvoliť si vhodnú prezývku, ktorej znenie neporušuje zákon, nie je v rozpore s dobrými mravmi a neporušuje práva a právom chránené záujmy prevádzkovateľa alebo tretích osôb.
 2. Užívateľ sa môže registrovať ako žiak alebo ako učiteľ. Pokiaľ sa užívateľ registruje ako učiteľ, získava prístup k rôznym funkciám pre maximálne využitie GalaxyCodr v škole. Týmito funkciami sú napr.:
  • manažment tried,
  • meranie progresu študentov
  • nápoveda k riešeniu levelov.
 3. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu registrovať výlučne s predchádzajúcim súhlasom zákonného zástupcu. Registráciou užívateľ potvrdzuje, že súhlas zákonného zástupcu vopred získal.
 4. Vytvorenie užívateľského účtu ako aj používanie hry a zapojenie sa do súťaže je bezplatné.
 5. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou a sprístupnením tretím osobám a udržiavať ich v tajnosti. Tretia osoba nie je oprávnená používať prihlasovacie údaje iného užívateľa.
 6. Užívateľský účet nemôže byť bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa prevedený alebo sprístupnený tretím osobám.
 7. Užívateľ je povinný údaje uvedené v užívateľskom účte aktualizovať v prípade potreby tak, aby boli vždy aktuálne a platné.

Článok V: Uzatvorenie zmluvy

 1. Odoslanie registračného formuláru sa považuje za návrh na uzatvorenie licenčnej zmluvy, pričom aktiváciou užívateľského účtu sa považuje zmluva za uzatvorenú.

Článok VI: Licencia

 1. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie stránky, hry a mobilnej aplikácie GalaxyCodr. Licencia sa poskytuje bezplatne, pokiaľ nie je na stránke alebo v týchto podmienkach používania uvedené inak.
 2. Stránku a hru je možné používať iba na základe licencie udelenej prevádzkovateľom za podmienok uvedených v týchto podmienkach používania a v rozsahu udelenej licencie.
 3. Užívateľ môže používať stránku a hru výlučne na osobné účely. Ich komerčné využitie je zakázané.

Článok VII: Zapojenie sa do súťaže

 1. Každý registrovaný užívateľ, ktorý splní podmienky stanovené v pravidlách súťaže bude zaradený do súťaže. Týmito podmienkami sú okrem iného:
  • Prejdenie aspoň 1. planéty Sandy
  • Vyzbieranie všetkých (osemdesiat) digitálnych hrdinov
 2. Podmienky súťaže sú zverejnené v sekcii "Pravidlá súťaže".

Článok VIII: Spôsob používania GalaxyCodr

 1. Používať GalaxyCodr môže iba registrovaný užívateľ, ktorý spĺňa podmienky stanovené týmito podmienkami používania.
 2. Užívateľ je povinný pri používaní GalaxyCodr postupovať v súlade s týmito podmienkami používania a platnou legislatívou.
 3. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať GalaxyCodr spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a právom chránené záujmy prevádzkovateľa alebo tretích osôb.
 4. Užívateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do GalaxyCodr, meniť ich a upravovať a nie je oprávnený pristupovať k údajom, iných užívateľov a prevádzkovateľa. Tým nie je dotknuté právo užívateľa - učiteľa na prístup k údajom jeho žiakov.
 5. Užívateľ nie je oprávnený používať GalaxyCodr prostredníctvom anonymných služieb alebo obdobných prostriedkov, prostredníctvom ktorých je možné skrývať pôvod užívateľa a jeho IP adresu.
 6. Užívateľ nemá nárok domáhať sa zverejnenia žiadneho obsahu. Pokiaľ by došlo zo strany užívateľa k zverejneniu obsahu, zaväzuje sa nezverejňovať žiaden obsah, ktorý by poškodzoval práva a právom chránene záujmy prevádzkovateľa a tretích osôb, ako napríklad práva plynúce z duševného vlastníctva. Prevádzkovateľ má právo vymazať obsah, ktorým by užívateľ porušoval zákon, zákon obchádzal alebo poškodzoval prevádzkovateľa alebo tretiu osobu.
 7. Užívateľ nesmie spúšťať GalaxyCodr v inom programe, než je internetový prehliadač alebo mobilná aplikácia, a to najmä v nástrojoch určených na nahradeniu a rozšíreniu webového rozhrania. Užívateľ nesmie taktiež používať skripty a programy, ktoré mu dávajú výhodu nad inými užívateľmi.
 8. Prihlasovanie do užívateľského účtu je povolené len prostredníctvom GalaxyCodr a stránok tretích strán integrovaných prevádzkovateľom (napr. portály alebo sociálne siete).
 9. Užívateľ nesmie
  • vytvárať alebo používať cheaty, mody a/alebo hacky a akýkoľvek iný software tretích strán, ktorý môže zmeniť podmienky používania GalaxyCodr;
  • používať software, ktorý zadržuje alebo zhromažďuje informácie súvisiace s GalaxyCodr a činnosťou užívateľov.
 10. V prípade porušenia týchto podmienok používania a/alebo relevantných právnych predpisov užívateľom, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať takýto obsah, deaktivovať na určitú dobu užívateľský účet, užívateľský účet úplne vymazať, vylúčiť užívateľa zo súťaže a/alebo vylúčiť užívateľa úplne z používania GalaxyCodr pre budúce účely.

Článok IX: Vylúčenie zodpovednosti

 1. Prevádzkovateľ poskytuje GalaxyCodr, jeho obsah a služby s tým súvisiace tak, ako „stoja a ležia“. Akékoľvek riziko spojené s používaním GalaxyCodr a služieb s tým súvisiacich nesie užívateľ. Užívatelia používajú GalaxyCodr na svoju vlastnú zodpovednosť.
 2. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú užívateľovi v súvislosti s používaním GalaxyCodr iba v nevyhnutnej miere v prípadoch stanovených zákonom. Okrem toho prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikla užívateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s
  • používaním GalaxyCodr a jeho obsahu,
  • ich neschopnosťou používať GalaxyCodr,
  • odstránením alebo zmenou obsahu na GalaxyCodr.
 3. Prevádzkovateľ nezaručuje nepretržitú prevádzku GalaxyCodr, jeho bezpečnosť, bezchybnosť a stav bez vírusov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť prevádzku GalaxyCodr z technických príčin a iných nepredvídateľných okolností.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, zničenie, prípadne iný zásah do obsahu užívateľa.

Článok X: Autorské práva

 1. Vlastníkom GalaxyCodr a všetkého obsahu, ktorý sa na nej nachádza, je prevádzkovateľ. GalaxyCodr a jeho obsah je chránený na základe zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon.
 2. Registrovaní užívatelia môžu používať GalaxyCodr v rozsahu udelenej licencie podľa podmienok uvedených v týchto podmienkach používania.
 3. Každé použitie obsahu, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa ako autora zakázané.
 4. Obsah zverejnený na internetovej stránke www.galaxycodr.com je voľne prístupný pre užívateľov, ktorí ho môžu použiť výhradne na osobné účely v rozsahu obvyklého používania v súlade s týmito podmienkami používania. Každé použitie zverejneného obsahu, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas prevádzkovateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.

Článok XI: Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy užívateľom, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  a v iných prípadoch stanovených zákonom.
 4. Vzhľadom na uvedené užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je oprávnený pri používaní GalaxyCodr odstúpiť od zmluvy.

Článok XII: Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti s používaním internetovej stránky a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 3. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 4. V prípade vzniku sporu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@galaxycodr.com alebo poštou na adresu poskytovateľa. Pokiaľ poskytovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 5. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 6. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 8. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede poskytovateľa alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že poskytovateľ porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XIII: Zmena a ukončenie zmluvy

 1. Zmluva medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok. O zmene obchodných podmienok prevádzkovateľ informuje užívateľov notifikáciou zaslanou mailom alebo prostredníctvom užívateľského účtu. Pokiaľ užívateľ so zmenou obchodných podmienok nesúhlasí, môže ihneď zmluvu vypovedať zrušením užívateľského účtu. Ak užívateľ nevypovedá zmluvu do 48 hodín od odoslania notifikácie o zmene obchodných podmienok má sa za to, že so zmenou súhlasí. Zmenené obchodné podmienky sú platné a účinné od okamihu ich zverejnenia na internetovej stránke www.galaxycodr.com.
 3. Užívateľ môže kedykoľvek vypovedať zmluvu vymazaním užívateľského účtu. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek vypovedať zmluvu užívateľovi vymazaním jeho užívateľského účtu, a to najmä, nie však výlučne ak poruší tieto podmienky používania a/alebo relevantné právne predpisy alebo aj bez udania dôvodov.
 4. Výpoveď nadobúda účinnosť okamžite. Vypovedaním zmluvy zaniká užívateľovi právo prihlásiť sa do svojho užívateľského účtu, využívať GalaxyCodr a zúčastniť sa na súťaži. Po zániku zmluvy budú všetok obsah uložený v užívateľskom účte užívateľa natrvalo odstránený, a to vrátane výsledkov a činnosti v hre.

Článok XVV: Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje dotknutých osôb, poskytovateľ spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov sú špecifikované na tejto stránke v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XV: Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránke v deň uzatvorenia zmluvy.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre poskytovateľa, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2021.

Kontakty

48° 10' 4.3896'' N, 17° 8' 20.6268'' E on Earth

info@galaxycodr.com