Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

NAŠE ÚDAJE

Kto sme? Vaše osobné údaje spracúva

Úradný názov:  Learn2Code
Právna forma:  občianske združenie
Sídlo:  Kultúrna 278/17, 010 03 Žilina
IČO:  42346703
Zast.:  Radovan Debnár, predseda
Email:  info@galaxycodr.com

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel:

Registrácia užívateľa

K tomu, aby ste sa mohli registrovať potrebujeme vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v rozsahu uvedenom v registračnom formulári. Vaše osobné údaje spracúvame výlučne za účelom vytvorenia užívateľského účtu na právnom základe plnenia zmluvy. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania vašej registrácie.

Hra GalaxyCodr

Osobné údaje registrovaných užívateľov spracúvame za účelom správy užívateľského účtu a sprístupnenia hry. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania vašej registrácie.

Súťaž

Hra GalaxyCodr je priamo spojená so súťažou. Každý registrovaný užívateľ je po splnení podmienok stanovených v pravidlách súťaže zaradený do súťaže. Osobné údaje súťažiacich spracúvame za účelom zabezpečenia ich účasti na súťaži, jej vyhodnotenia, odovzdania cien. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas súťažiacich, ktorí poskytnú pri registrácii. Osobné údaje spracúvame na tento účel počas trvania súťaže. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať vymazaním užívateľského účtu alebo zaslaním oznámenia na náš email.

Správa sociálnych sieti

Osobné údaje fanúšikov na sociálnych sieťach spracúvame za účelom prezentovania našej činnosti a prevádzky funpage na sociálnych sieťach. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je náš oprávnený záujem, ktorým je prezentácia našej činnosti na sociálnych sieťach. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky. Spracúvanie vašich osobných údajov môžete kedykoľvek namietať odhlásením sa z odberu funpage.

Cookies

Cookies, ktoré nie sú nevyhnutné na riadne fungovanie web stránky a hry, spracúvame len s vašim súhlasom. Cookies uchovávame po dobu 15 mesiacov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vo vašom prehliadači.

PRÍJEMCOVIA

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

TRETIE KRAJINY

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to v situáciách, kedy sú vaše osobné údaje spracúvané na účely správy sociálnych sietí a cookies. Osobné údaje prenášame do USA.

Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

SŤAŽNOSŤ

Nie ste spokojný? Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@galaxycodr.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä SSL certifikát, antivírusové programy a politiku silných hesiel. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak: ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

  • odvoláte svoj súhlas;
  • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

  • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
  • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Vzhľadom na to, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej elektronickej forme, nie je možné uplatniť právo na prenosnosť údajov.

Právo namietať

V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.9.2021. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Kontakty

48° 10' 4.3896'' N, 17° 8' 20.6268'' E on Earth

info@galaxycodr.com