Všeobecné pravidlá súťaže

Organizátor a partner súťaže

 1. Organizátorom súťaže s názvom „GalaxyCodr súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) je organizácia Learn2Code o.z., so sídlom na ulici Kultúrna 278/17, 01003 Žilina, IČO: 42 346 703, email: info@galaxycodr.com (ďalej len „Organizátor“).
 2. Partneri Súťaže sú uvedení na www.galaxycodr.com.
 3. Miesto konania Súťaže: www.galaxycodr.com.
 4. Organizátor vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
 5. Cieľom Súťaže je propagácia moderných vzdelávacích technológií, nástrojov a digitálneho obsahu zameraného na vzdelávanie základných princípov programovania prostredníctvom hry www.galaxycodr.com.

Trvanie súťaže

 1. Doba trvania Súťaže je od 16.9.2021 o 00:00:01 do 17.11.2021 o 23:59:59 hod/min/sek.

Účastníci súťaže

 1. Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami. Účastníkom súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť len fyzická osoba, ktorá je v deň prihlásenia sa do súťaže žiakom základnej školy, je občanom SR, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony a prejavila súhlas s týmito Pravidlami Súťaže. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť súťaže iba s predchádzajúcim súhlasom zákonného zástupcu, pričom V prípade osoby mladšej ako 18 rokov za jej účasť v Súťaži zodpovedá zákonný zástupca. Každý Súťažiaci je povinný́ potvrdiť a odoslať elektronickou formou svoj súhlas s Pravidlami Súťaže, ktorý sa nachádza na stránke www.galaxycodr.com.
 2. Súťažiaci nemôže v súvislosti so súťažou konať v rozpore s týmito pravidlami, relevantnými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo konať spôsobom, ktorý je schopný privodiť ujmu organizátorom alebo tretím osobám.
 3. Súťažiacimi nemôžu byť zamestnanci v hlavnom pracovnom pomere Organizátora a jemu blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva k dispozícii Organizátora.
 4. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:
  • vyhlasuje, že je občanom SR;
  • vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti, ktoré uviedol v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

Podmienky a priebeh súťaže

 1. Súťaž prebieha v 2 kategóriách:
  • Jednotlivci (každý Súťažiaci samostatne)
  • Školy (ZŠ a primy až kvarty 8-ročných gymnázií)
 2. Do kategórie jednotlivci sú zaradení všetci Súťažiaci, ktorí splnili podmienky kvalifikácie, ktorými sú:
  • Prejdenie aspoň 1. planéty Sandy
  • Vyzbieranie všetkých (osemdesiat) digitálnych hrdinov
 3. Do kategórie Školy môže zaradiť žiak svoju školu tak, že vyplní školu vo svojom profile na www.galaxycodr.com.

Vyhodnotenie súťaže

 1. Súťažiaci získava za každú úspešne prejdenú planétu 1 hlas, spolu je 5 planét a môžu získať maximálne 5 hlasov.
 2. V kategórii Jednotlivci budú víťazi určení žrebovaním. Čím viac hlasov Súťažiaci získal, tým má väčšiu šancu na výhru. Celkovo vyhráva 10 jednotlivcov.
 3. V kategórii Školy vyhráva v každom z ôsmich krajov škola, ktorá získala najviac hlasov od svojich žiakov v pomere k celkovému počtu žiakov školy, aby sme zabezpečili rovnaké šance pre všetky školy, teda aj tie menšie. Celkovo vyhráva 8 škôl, každá z iného kraja.

Výhry

 1. Výhrami sú:
  • 8 x vybavenie učebne informatiky pre školy (t.j. 15x notebooky pre žiakov, 1 x učiteľský notebook, data projektor, wifi router)
  • 10 x herné notebooky pre jednotlivcov
 2. Jednotlivé výhry bude Organizátor zverejňovať priebežne.
 3. Zoznam výhier bude uvedený na www.galaxycodr.com
 4. Každý výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre, bude plniť pokyny Organizátora Súťaže.
 5. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za ostatné výhry.

Oznámenie výhry

 1. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu, e-mailu alebo poštou. Zoznam výhercov Súťaže bude zverejnený dňa 18. Novembra 2021 o 10:00:00 na stránke www.galaxycodr.com.
 2. V prípade, že sa výhercu na ním uvedenom kontaktnom telefónnom čísle nepodarí kontaktovať ani počas troch pokusov (každý pokus o telefonické kontaktovanie výhercu sa uskutoční v iný pracovný deň v čase medzi 9:00 hod a 17:00 hod) alebo výherca do piatich pracovných dní neodpovie na e-mail, a nebude tak možné overiť jeho ochotu prevziať výhru, vyžrebovaný výherca automaticky stráca nárok na výhru. Organizátor Súťaže si v takom prípade vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, pričom toto právo môže, ale nemusí využiť.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie.
 4. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa Pravidiel Súťaže, výhra zostáva v prospech Organizátora.
 5. Výhercom, ktorí si neprevezmú výhru, nebude poskytnutá žiadna finančná náhrada ani iná kompenzácia. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.

Osobné údaje

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiacich v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (skr. GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na stránke www.galaxycodr.com v sekcii Ochrana osobných údajov.

Dane

 1. Za plnenie daňových a odvodových povinností plynúcich z výhry zodpovedá výherca. Organizátor ani dodávateľ výhier nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 2. Výherca nemá nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, na zmenu termínov Súťaže a na zmenu dĺžky trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa Pravidiel Súťaže, dĺžku trvania Súťaže alebo zrušenie Súťaže, Organizátor zverejní na stránke www.galaxycodr.com.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do Súťaže, príp. zo Súťaže vyradiť tých Súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách alebo ich porušujú a tiež osoby, ktoré v súvislosti so Súťažou konali v rozpore s relevantnými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, alebo ktorí spôsobili ujmu organizátorom alebo tretím osobám. Pokiaľ by takáto osoba bola vyžrebovaná, nestáva sa výhercom a nevzniká jej nárok na výhru. V prípade zistenia tejto skutočnosti pri žrebovaní, sa žrebovanie výhercu predmetnej výhry opakuje a výhercom sa stáva novo vyžrebovaný súťažiaci. Ak sa táto skutočnosť zistí neskôr, prepadá cena v prospech organizátora, ktorý ju môže poskytnúť ďalšiemu výhercovi.
 3. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacimi.
 4. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.
 5. Každý Súťažiaci sa môže s týmito Pravidlami Súťaže oboznámiť na stránke www.galaxycodr.com. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
 6. Súťaž je propagačnou súťažou.
 7. Súťaž sa organizuje výlučne na území Slovenskej republiky.
 8. Spoločnosť Apple a Google nie je sponzorom súťaže.

Kontakty

48° 10' 4.3896'' N, 17° 8' 20.6268'' E on Earth

info@galaxycodr.com